Tietoa Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksesta

10.3.2020

Työntekijäin ryhmähenkivakuutus (TRHV) on työnantajan työntekijöillensä ottama henkivakuutus. Vakuutuksen tarkoituksena on turvata perheen välitön toimeentulo puolison tai lasten huoltajan kuoleman jälkeen. Vakuutus on voimassa työntekijän työ- ja vapaa-aikana.

Työmarkkinajärjestöt ovat sopineet turvan järjestämisestä työntekijöille. Velvollisuus vakuutuksen ottamiseen koskee kaikkia työnantajia, joita sitovassa työehtosopimuksessa on tai joiden alalla voimassa olevassa yleisessä valtakunnallisessa työehtosopimuksessa on ryhmähenkivakuutusta koskevat määräykset.

Ketkä ovat vakuutettuina?

Vakuutettuina ovat eräin poikkeuksin kaikki työeläkelakien alaisessa työsuhteessa olevat työntekijät. Vakuutusehdoissa on määritelty tarkemmin millä edellytyksillä työntekijä on vakuutettu.

Valtiokonttori huolehtii valtion työntekijöiden ja virkamiesten ryhmähenkivakuutusta vastaavan taloudellisen tuen järjestämisestä.

Kunnat ja kuntainliitot voivat ottaa Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tai järjestää vastaavan turvan Kevan kautta. Osa kunnista maksaa kuolemantapauskorvaukset suoraan omista varoistaan.

Seurakunnat voivat ottaa Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen tai ne voivat maksaa korvaukset suoraan omista varoistaan.

Maatalousyrittäjien kohdalla ryhmähenkivakuutusturvan järjestämisestä ja korvausten maksamisesta huolehtii Maatalousyrittäjien eläkelaitos.

Eräät julkisoikeudelliset yhteisöt, kuten Suomen Pankki, Kansaneläkelaitos ja HUS, vastaavat henkilöstönsä ryhmähenkivakuutusturvasta itse.

Ketkä ovat edunsaajia?

Kuolemantapauskorvaus maksetaan työntekijän kuoleman jälkeen, mikäli hänellä on vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia. Edunsaajia ovat vainajan puoliso sekä alle 22-vuotiaat lapset. Jos vainajalla ei ole vakuutusehdoissa mainittuja edunsaajia, kuolemantapauskorvausta ei makseta.

Miten vakuutuksesta haetaan korvausta?

Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kuolemanta-pauskorvaukset maksetaan keskitetysti Tapaturma-vakutuuskeskuksen korvauspalvelusta. Korvaushakemuksen voi tehdä joko sähköisesti Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen kotisivuilla (www.trhv.fi) tai täyttämällä korvaushakemuslomake, joka löytyy myös kotisivuilta. Korvauspalvelu neuvoo tarvittaessa korvauksen hakemisessa.

Korvauspalvelun yhteystiedot

Puhelin 0409 222 900, sähköposti: trhv@tvk.fi

Korvauksen määrä

Korvauksen määrä riippuu kuolleen työntekijän iästä ja edunsaajana olevien lasten lukumäärästä. Taulukko korvausmääristä löytyy TRHV:n koti-sivuilta.

Vakuutusehdot

Tarkempia tietoja vakuutuksesta löytyy vakuutuksen ehdoista trhv.fi-sivulta.Tulosta mainos.