1. Työhuonekunta on osaston rekisteröimätön alaosasto. Työhuonekunnan toiminnan tulee olla suunnitelmallista sekä luottamus- tai yhdyshenkilö tulee olla valittuna ja ilmoitettuna osastolle. Työhuonekunta voidaan perustaa 
jokaiseen yritykseen, laitokseen tai työpaikkaan, jossa on vähintään kaksi (2) sähköaloilla työskentelevää henkilöä. 
2. Työhuonekunnan säännöt hyväksyy osaston hallitus, eivätkä ne saa olla ristiriidassa osaston ja Sähköliiton sääntöjen kanssa. 
3. Työhuonekunnan tulee työpaikoilla toteuttaa ja kehittää edunvalvontaa ja työsuojelutoimintaa, sekä toimia yhteistyössä työhuonekunnan jäsenten, osaston ja Sähköliiton kesken. 
4. Osaston varoista voidaan maksetaan toiminta-avustusta työhuonekunnan perustamis- ja toimintakuluihin. 
5. Työhuonekunnan toiminta-avustus on 20 €/jäsen/vuosi. 
6. Toiminta-avustusta maksetaan hakemuksien perusteella sekä työhuonekuntaan ja osaston jäsenistöön kuuluvien henkilömäärän mukaan. Toiminta-avustuksen perusteiksi hyväksytään toimintaan liittyvät kulut työhuonekunnan pöytäkirjan perusteella. Hakemuksesta tulee käydä ilmi työhuonekunnan jäsenten nimet. 
7. Toiminta-avustushakemukset on toimitettava 3 kuukauden kuluessa pöytäkirjan päiväyksestä. 
8. Osaston toimisto, Arvi Kariston katu 3 A 8, Hämeenlinnassa, on jäsenten ja työhuonekunnan käytettävissä.